0
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2486 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ฯลฯ
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขาการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งโครงสร้างอำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของ กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร โดยอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อม เพื่อให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ 2553
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองแะวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ พ.ร. บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635364 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 22 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน