0
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง
- ความรู้ในหลักวิชาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- แนวข้อสอบหลักวิชาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636026 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 20 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน