0
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          คู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้สมัครสอบ ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ ขึ้นมาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
- พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840090546 (PDF) 265 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน