0
คู่มือสอบวิชาการสารบรรณและธุรการ ปรับปรุงใหม่
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการสอบเลื่อนฐานะของข้าราชการและผู้ที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในงานสารบัญและงานธุรการ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสอบวิชาการสารบรรณและธุรการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาลได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการสอบเลื่อนฐานะของข้าราชการและผู้ที่ต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจในงานสารบรรณและงานธุรการ กับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานภายในหน่วยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    คู่มือสอบวิชาการสารบรรณและธุรการ   ประกอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปประมวลข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.2527 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2553 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2558 และระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2531 หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการที่มีความประสงค์จะสอบเลื่อนฐานะ และผู้ที่ต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจในงานสารบรรณและงานธุรการ

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของงานสารบรรณ
บทที่ 2 หมวด 1 ชนิดและแบบหนังสือราชการ
บทที่ 3 ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด
บทที่ 4 หมวด 2 การรับ การส่งหนังสือ และบัตรตรวจค้น
บทที่ 5 หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
บทที่ 6 หมวด 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
บทที่ 7 คำอธิบาย 1 ความหมายของงานสารบรรณ
บทที่ 8 คำอธิบาย 2 วิธีการบันทึก
บทที่ 9 คำอธิบาย 3 การร่างหนังสือ
บทที่ 10 คำอธิบาย 4 การเขียนและการพิมพ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163251343 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน