0
คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เล่มนี้ โดยทำงสถาบัน THE BEST CENTERและคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบ แข่งขันฯ ในครั้งนี้ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
- นโยบายรัฐบาล
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ พ.ศ. 2561
- แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- หลักวิศวกรรมชลศาสตร์
- หลักการอุทกวิทยา
- การวางแผนและบริหารโครงการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840091673 (PDF) 268 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน