0
คู่มือสอบเข้า รับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก ตรงตามหลักสูตร กสถ.ปี 60 (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น, แผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ รับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก ตรงตามหลักสูตร กสถ.ปี 60 (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค ข. ครูผู้แลเด็ก
- ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- แผนการพัมนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บัญชีลักษณะงานปฏิบัติ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
- คำสั่งหัวหน้าคณรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู
- คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162167843 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 207 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน