0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. (PDF)
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป งบประมาณ และการเงิน อาทิ การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยต่าง ๆ ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานฯ
หนังสือ275.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป งบประมาณ และการเงิน อาทิ การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยต่าง ๆ ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป
- งบการเงิน
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840124241 (PDF) 330 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน