0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้
   
    ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบท้ายนี้ คณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำ ต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
- แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.
- แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840134998 (PDF) 274 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน