0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ284.05 บาท
e-books(PDF) ?270.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634299 (ปกอ่อน) 358 หน้า
ขนาด: 206 x 293 x 21 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน