0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (PDF)
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ความรู้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ความรู้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ชุดที่ 2
- แนวข้ออสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840115058 (PDF) 278 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน