0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และความรู้ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าดด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.2561
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ)
- แผนแม่บท
- แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล พ.ส.2561
- ความรู้เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635371 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน