0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ "เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กทม." ทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวสัดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชน การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การยกเลิกการเป็นชุมชน
- การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยอันเรียน
- การส่งเสริมการออกกำลังกาย
- การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631939 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน