0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติงำนกรมราชทัณฑเล่มนี้ โดยทำงสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้   ดังนั้นทำงสถำบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัฑณ์
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพ่มิ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558(หมวด 6,7,8,9,10)
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582
- ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
- นโยบายของกรมราชทัณฑ์
- แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562
- มาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักด์ิศรีความเป็ นมนุษย์
- ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึ กวิชาชีพผู้ต้องขัง
- ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840091567 (PDF) 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน