0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเดินรถระดับ 4 บริษัทขนส่ง จำกัด (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         คู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กำรเดินรถ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้สมัครสอบ ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ ขึ้นมาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด
- แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษาในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่มิ เติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง 177
- ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการเดินรถ
- คำสั่งฝ่ายธุรกิจเดินรถ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พนักงานเวรเดินรถ
- คำสั่งบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่องมาตรการในการควบคุมกา กับดูแลการเดินรถ
- ระเบียบรถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด
- กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการขนส่ง
- การจัดการโลจิสติกส์และ Transportation
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840090539 (PDF) 263 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน