0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637566 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 20 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน