0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน การจัดทำแผนงาน หรือโครงการบริหารแผนงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ นโยบาย แผนงาน การจัดทำแผนงาน โครงการ การบริหารแผนงาน การติดตามประเมินผล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่และงานด้านนโบยายและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- การวิเคราะห์
- การวางแผน
- การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
- การจัดทำแผน/โครงการ
- การจัดตามและประเมินผล
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- นโยบายรัฐบาล
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ)
- การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
- นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632899 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 205 x 289 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน