0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หลักสูตรการสอบ นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการการบริหารแผนงาน และโครงการการติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ พระราชบัญยัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีหลักสูตรการสอบ นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการการบริหารแผนงาน และโครงการการติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ พระราชบัญยัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและงสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- การวิเคราะห์นโยบายและแผน
- การจัดทำแผนงาน/โครงการ
- การบริหารแผนงานและโครงการ
- การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632554 (ปกอ่อน) 274 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน