0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2563 (PDF)
ประกอบด้วยความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
- นโยบายรัฐบาล
- ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
- แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ
-แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชดุ ที่ 1.
- แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชดุ ที่ 2.
- แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชดุ ที่ 3.
- แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชดุ ที่ 4.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840144102 (PDF) 279 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน