0
คู่มือสอบ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต)
หลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ทดสอบโดยวิธีการ สอบข้อเขียนแบบปรนัย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ทดสอบโดยวิธีการ สอบข้อเขียนแบบปรนัย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมาขอคระกรรมการการเลือกตั้ง
- วิสัยทัศน์พันธกิจ/ค่านิยมร่วมขององค์กร "OECT"
- ยุทะศาสตร์
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจ
- หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวการเมือง การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฎิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ง
ชาติ ฉบับที่ พ.ศ. 2560-2564 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169564 (ปกอ่อน) 258 หน้า
ขนาด: 203 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน