0
คู่มือสอบ ภาค ก + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกอบด้วยภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
หนังสือ284.05 บาท
e-books(PDF) ?270.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบภาค ก + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ
- แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
- แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์
- แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

ส่วนที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
- แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ
- แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจทบทความ
- แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่ม
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
- แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633063 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 210 x 294 x 14 มม.
น้ำหนัก: 695 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน