0
คู่มือสอบ รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ระเบียบ กฎหมายและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
หนังสือ284.05 บาท
e-books(PDF) ?270.00 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ระเบียบ กฎหมายและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
- พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633650 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 20 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน