0
คู่มือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เคมี ม.4-6 เล่ม 1
เนื้อหาละเอียดสมบูรณ์ เกินหลักสูตรเพื่อครอบคลุมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2518 ถึงปีปัจจุบัน ครบทุกบท มากกว่า 880 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เคมี ม.4-6 เล่ม 1" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และได้เรียบเรียงเนื้อหาตามหนังสือเรียนของ สสวท. เล่มใหม่ล่าสุด ด้วยเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ เกินหลักสูตรเพื่อครอบคลุมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2518 ถึงปีปัจจุบันครบทุกบท มากกว่า 880 ข้อ โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
- 1.1 แบบจำลองอะตอม
- 1.2 ตารางธาตุ

บทที่ 2 พันธะเคมี
- 2.1 พันธะไอออนิก
- 2.2 พันธะโคเวเลนต์
- 2.3 พันธะโลหะ

บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- 3.1 สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
- 3.2 สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่
- 3.3 ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ
- 3.4 ธาตุกึ่งโลหะหรือเมตัลลอยด์
- 3.5 ธาตุแทรนซิชัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017056 (ปกอ่อน) 516 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 895 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน