0
คู่มือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เคมี ม.4 เล่ม 2
สรุปเนื้อหาสำคัญ โมลและสูตรเคมี สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2518-ปัจจุบัน ครบทุกเนื้อหา พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เคมี ม.4 เล่ม 2" เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำตามสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้เรียบเรียงเนื้อหาตามแนวหนังสือเรียนของ สสวท. ปี 2560 แต่เนื้อหาละเอียดกว่า เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาแต่ละเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนที่เป็นข้อสอบแต่ละบทมีทั้ง ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2518 ถึงปัจจุบัน พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 4 โมลและสุตรเคมี
- 4.1 มวลอะตอม
- 4.2 ขนาดโมเลกุล
- 4.3 มวลโมเลกุล
ฯลฯ

บทที่ 5 สารละลาย
- 5.1 ความเข้มข้นของสารละลาย
- 5.2 การเตรียมสารละลาย

บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์
- 6.1 ปฏิกิริยาเคมี
- 6.2 มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
- 6.3 ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017575 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน