0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่นขั้นเทพ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
สรุปกฎหมายท้องถิ่นฉบับใหม่ล่าสุด มีเทคนิค สูตรการจำ วิธีการทำข้อสอบ ครอบคลุมวิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป (กฎหมาย ภาษาอังกฤษ และความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันฯ)
ผู้เขียน กนกพร เทือกถา
หนังสือ265.50 บาท
e-books(PDF) ?237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่นขั้นเทพ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป" เล่มนี้ จัดทำครอบคลุมเนื้อหากฎหมายท้องถิ่นฉบับหล่าสุด ภาษาอังกฤษ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Thailand 4.0 ตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งยังมี QR Code สำหรับดาวน์โหลด Application ลองสนามสอบ ซึ่งได้โดยรวบรวมเนื้อหา เทคนิค วิธีการทำข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า และประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้แม้เตรียมตัวสอบในช่วงเวลาอันจำกัด

สารบัญ

- ตาราง Application
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ชุดที่ 1)
- ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ชุดที่ 2)
- ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Thiland 4.0
- ลองสนาม : วิเคราะห์ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก. ปี 2562-2563
- สรุปเนื้อหา : ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160843763 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 30 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิสดอมเวิลด์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน