0
คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
ประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโดยสอบข้อเขียนตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโดยสอบข้อเขียนตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
- กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั้วไป
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635722 (ปกอ่อน) 282 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 18 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน