0
คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การจัดการองค์กร
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การจัดการองค์กร พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
- พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- การวางแผน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
- ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635319 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน