0
คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ
ประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม สัมนา และดูงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังฯ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม สัมนา และดูงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634817 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน