0
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ส.2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ส.2561 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือ266.00 บาท
สารบัญ

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกรกรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
- ระเบียบกรกรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติำการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติำการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2.
- การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ส.2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ส.2561 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635203 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน