0
คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ
สรุปเนื้อหา สั้นกระชับ อ่านง่าย ตรงประเด็นเป็นปัจจุบัน
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ (60 คะแนน)
- ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
- เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนงานโครงการการติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ แผนการปฏิรูปประเทศ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ฯลฯ

ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (120 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 ได้แก่ กฎหมายปกครองท้องที่ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน การสนับสนุนการเลือกตั้ง การบริหารจัดการแนวเขตการปกครองและที่สาธารณะประโยชน์
- พ.ร.บ. งานทะเบียบราษฎร และการแก้ไขสัญชาติ
- พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
- พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และพ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
- พ.ร.บ. งานทะเบียนครอบครัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636675 (ปกอ่อน) 482 หน้า
ขนาด: 204 x 293 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1070 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน