0
คู่มือเตรียมสอบภาค ก.+กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ก.+กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ
- แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
- แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
ฯลฯ

ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562
ฯลฯ

ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
- แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ
- แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
- แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
ฯลฯ

ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
- แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
- แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)
- แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)
- แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635135 (ปกอ่อน) 282 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน