0
คู่มือเตรียมสอบภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาโท
ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาโท เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
- แนวข้อสอบอนุกรม
- แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา
- การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)
- การอ่านจับใจความสำคัญ
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
- แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
- แนวข้อสอบภาคคำศัพท์
ฯลฯ

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635814 (ปกอ่อน) 366 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 24 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน