0
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์
เตรียมสอบเพื่อบรรจุรับราชการทุกระดับในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ครอบคลุมการสอบเลื่อนระดับทุกตำแหน่งในสังกัดกรมราชทัณฑ์ รวบรวมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติอื่น ๆ
ผู้เขียน อุดม สุขทอง
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือรวบรวมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ไว้ทุกฉบับ พร้อมสรุปใจความสำคัญและเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยครั้ง พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ เรียบเรียงและเฉลยโดยผู้ที่สอบได้อันดับ 1 ในการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

สารบัญ

บทที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
บทที่ 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
บทที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
บทที่ 4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
บทที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
บทที่ 6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
บทที่ 7 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549
บทที่ 8 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
บทที่ 9 ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
บทที่ 10 ข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162009310 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 23 มม.
น้ำหนัก: 855 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน