0
คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)
ครอบคลุมเนื้อหาการสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (อัปเดต 2564) ใช้สอบได้ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ใช้สอบทุกระดับ
หนังสือ284.05 บาท
e-books(PDF) ?299.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (วิชากฎหมาย) ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายและ พ.ร.บ. ที่ออกสอบทั้งหมด มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและคาดว่าจะออกสอบของกฎหมายและ พ.ร.บ. ทุกฉบับ เพื่อให้สามารถจดจำได้ง่าย และใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อยลง อีกทั้งมีแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอีก 7 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบาย เพื่อให้ได้ลองทำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น

สารบัญ

บทที่ 1 นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
บทที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
บทที่ 5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
บทที่ 6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
บทที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
บทที่ 8 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872486 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 17 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน