0
คู่มือเตรียมสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ฉบับสมบูรณ์)
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่เตรียมตัวสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย และผู้ที่สนใจเนื้อหากฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับงานราชการ
หนังสือ279.30 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ สรุปเนื้อหาจากตำราที่สำคัญ คำบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ มือปฏิบัติงานของส่วนราชการ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วางหลักการปฏิบัติราชการที่ ทำให้ผู้อ่านรู้ลึกและรู้จริง เนื้อหาแน่น ครบถ้วน ตามที่ผู้ออกข้อสอบต้องการวัดผล อ่านเข้าใจง่าย มีจุดเน้นเรื่องที่น่าออกข้อสอบ อธิบายวิธีและการแก้ไขปัญหา ด้วยการไล่ลำดับความคิดให้ผู้อ่านในรูปแบบที่ "แม้ไม่จบกฎหมายก็อ่านเข้าใจ" 

    เนื้อหาภายในเล่มนำเสนอผ่านมุมมองของข้าราชการ นักกฎหมาย ทนายความ และผู้ที่เตรียมตัวสอบ เพราะเชื่อว่าการมีมุมมองในการเขียนหนังสืออย่างรอบด้าน จะทำให้เรา "เข้าใจ" ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น และ สรุปได้ "เข้าเป้า ตรงประเด็น" พร้อมเดินบนเส้นทางข้าราชการที่ดีของราษฎร

สารบัญ

- ดักทางข้อสอบ
บทที่ 1 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและวิธีปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

บทที่ 2 มาตรการควบคุมเจ้าหน้าที่
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พิเศษ สามารถเข้าชมคลิปอธิบายกฎหมายทั้งเล่ม ผ่านทางกลุ่ม Facebook ห้องบรรยายกฎหมาย ภาค ก.

คำนิยม
ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ จะเป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. "เล่มแรก" และ "เล่มสุดท้าย" ในชีวิตของผู้อ่าน เพียงผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับหนังสือฉบับดังกล่าว ผู้อ่านก็จะสามารถ "เห็นภาพ" และ "เชื่อมโยง" ข้อมูลของกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ รวมทั้งสามารถ "ประยุกต์ใช้" ข้อมูลดังกล่าวในการทำข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชที่ดีได้ ซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ในวันที่ประกาศผลสอบนั้น โดยเฉพาะในส่วนของคะแนน "วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี" ผู้อ่านจะได้รับทราบผลคะแนนที่สูงอย่างแน่นอน...ดร.พงษ์สิริ ตาอินทร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165883467 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 126 x 185 x 14 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภูมีนาท ปาเบ้า
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน