0
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบะความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ.2553
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนาวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ส.2558
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635357 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน