0
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง
ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ของประเทศไทยและต่างประเทศ ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ฯลฯ
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบ "เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง" เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการงานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
- ความรู้กี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
- ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป
- การวางแผนชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
- การจัดทำแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
- การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
- การบริหารจัดการองค์การ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Windows

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635401 (ปกอ่อน) 338 หน้า
ขนาด: 205 x 295 x 20 มม.
น้ำหนัก: 775 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน