0
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปปส. (PDF)
ประกอบด้วยความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      ชุดคู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มประกอบด้วยทุกส่วนที่กำหนดในการสอบ เจาะข้อสอบทุกส่วน พร้อมคำเฉลยอธิบาย มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545
- ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยานในคดียาเสพติด พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่มิ เติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่มิ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
- ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายด้านยาเสพติด
- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ความรู้ด้านการจัดทาแผนงาน /โครงการ
- การติดตามและประเมินผล
- ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ
- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2563-2565และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2564
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840172716 (PDF) 330 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน