0
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตรงตามแนว กสถ. ปี60 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุปฯ
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตรงตามแนว กสถ. ปี60 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค ข. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
- สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- ความรู้เรื่อง "ระบบแท่ง" ท้องถิ่น
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168048 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 204 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน