0
ลด 20%
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สรุปเนื้อหา+ชุดข้อสอบ
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และอีกมากมาย
หนังสือ224.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สรุปเนื้อหา+ชุดข้อสอบ หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562) และอีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ขั้นตอนในการกำหนดนโยบาย (Process of Policy Planning)
- การตัดสินใจของผู้บริหาร
- ความหมายของการวางแผน
- วิธีการวางแผน
- ความหมายและความสำคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- การศึกษานโยบายโดยการวิเคราะห์
- ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ กับการวางแผนทั่วไป
- องค์ประกอบหลักในการวางแผนกลยุทธ์
- แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 1
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169618 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 14 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน