0
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ข้อสอบชุดพิเศษ
หลักสูตรการสอบ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ข้อสอบชุดพิเศษ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
- ข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ข้อสอบและแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ข้อสอบและแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบและแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169601 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 14 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน