0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย และกฎหมายเพื่อการสอบ ก.พ.
ครอบคลุมทุกเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ สำหรับการสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
หนังสือ265.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย และกฎหมายเพื่อการสอบ ก.พ." เล่มนี้ คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบ ทั้งส่วนของวิชาการศึกษา ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานครู แนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้ย่นย่อให้กระชับ อ่านง่าย เข้าใจตรงประเด็น พร้อมจำลองข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหา เหมาะแก่การอ่านทวนและทดลองทำในเวลาอันสั้น ในช่วงโค้งสุดท้าย

สารบัญ

ตอนที่ 1 วิชาการศึกษา
1. ความหมายของการศึกษา
2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3. วิธีการสอน เทคนิคการสอน ในศตวรรษที่ 21
ฯลฯ

ตอนที่ 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปัฏบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ

ตอนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครูที่บังคับใช้
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการเรียนการสอน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ฯลฯ

ตอนที่ 4 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวจศึกษาธิการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165781008 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน