0
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย และกฎหมายเพื่อการสอบ ก.พ.
ครอบคลุมทุกเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ สำหรับการสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย และกฎหมายเพื่อการสอบ ก.พ." เล่มนี้ คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบ ทั้งส่วนของวิชาการศึกษา ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานครู แนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้ย่นย่อให้กระชับ อ่านง่าย เข้าใจตรงประเด็น พร้อมจำลองข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหา เหมาะแก่การอ่านทวนและทดลองทำในเวลา
อันสั้น ในช่วงโค้งสุดท้าย

สารบัญ

ตอนที่ 1 วิชาการศึกษา
1. ความหมายของการศึกษา
2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3. วิธีการสอน เทคนิคการสอน ในศตวรรษที่ 21
ฯลฯ

ตอนที่ 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปัฏบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ

ตอนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครูที่บังคับใช้
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการเรียนการสอน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ฯลฯ

ตอนที่ 4 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวจศึกษาธิการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165781008 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน