0
คู่มือเตรียมสอบ ป.2
ใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจหลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยตัวเอง ใช้เตรียมตัวก่อนสอบ ทั้งระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกสังกัด
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ป.2" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเนื้อหาแบบสรุปเข้มอย่างครบถ้วนทุกบท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำความเข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจ หลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ใช้เตรียมตัวก่อนสอบ ทั้งระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกสังกัด

สารบัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวัดความยาว
ฯลฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำใส
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ใจหาย
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ครัวป่า
ฯลฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัสดุและการใช้ประโยชน์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสงและสิ่งมีชีวิต
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินรอบตัวเรา
ฯลฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่ของพลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ฯลฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
ฯลฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทิศนศิลป์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฎศิลป์
ฯลฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง
ฯลฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Nouns
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 A / An
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 This / That
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163062048 (ปกอ่อน) 435 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน