0
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ อบจ. อบต. เทศบาลและเมืองพัทยา พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ฯลฯ
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความสามารถด้านคิดคำนวณ
บทที่ 2 ความสามารถด้านคิดเหตุผล
บทที่ 3 ภาษาไทย
บทที่ 4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ อบจ. อบต. เทศบาลและเมืองพัทยา
บทที่ 6 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
บทที่ 7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
บทที่ 8 พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
บทที่ 9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164235489 (ปกอ่อน) 394 หน้า
ขนาด: 175 x 250 x 16 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน