0
ลด 15%
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
สรุปเนื้อหาละเอียดสมบูรณ์ เพิ่มเติมเนื้อหานอกหลักสูตร เพื่อเตรียมสอบ O-NET และ ม.4 แนวคำถามท้ายบทเรียน และท้ายหน่วย แนวข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดครบถ้วน
หนังสือ194.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1" ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพิ่มเติมนื้อเรื่องในแต่ละหน่วยและแต่ละบทให้สมบูรณ์ ประกอบด้วยแนวคิดคำถามท้ายบทเรียน และแนวคิดคำถามท้ายหน่วยอย่างละเอียดเข้าใจง่าย มีแนวข้อสอบครอบคลุมในแต่ละเรื่องของทุกบททุกจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบ O-NET และเข้า ม.4

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- มองโลกแบบวิทยาศาสตร์
- จิตวิทยาศาสตร์
- ผังมโนทัศน์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 สารละลาย
- บทที่ 1 องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้
- บทที่ 2ความเข้มข้นของสารละลาย

หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์
- บทที่ 1 ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา

หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง
- บทที่ 1 การเคลื่นที่
- บทที่ 2 แรงในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018886 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 13 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน