0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่มรวม 1-2 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
หลักสูตรปรับปรุง 2560 สำหรับใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบ เสริมประสบการณ์ และทักษะในการทำข้อสอบ เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน
หนังสือ211.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่มรวม 1-2 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา สามารถก้าวทันความเจริญก้าวหนัาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการตัดสินใจ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

    หนังสือคู่มือฯ เล่มนี้ ได้จัดเนื้อหาสาระความรู้ตามบทเรียน อีกทั้งยังมีการเพิ่มสรุปสาระสำคัญแต่ละหน่วยคำถามและแบบทดสอบท้ายหน่วย พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งนักเรียนใช้ประเมินความสามารถทางวิชาการของตนเองได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
- หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
- หน่วยที่ 2 สารบริสุทธิ์
- หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช

วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
- หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน
- หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375484 (ปกอ่อน) 335 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 619 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน