0
คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด
หลักสูตร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักคณะกรรมการ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมร่วมขององค์กร "OECT"
- ยุทธศาสตร์
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169571 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 205 x 288 x 15 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน