0
คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นิติกรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจใจภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นิติกรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สอบข้อเขียนแบบปรนัย หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจใจภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมร่วมขององคืกร "OECT"
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริยืทรงเป็นประมุข
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169588 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 206 x 293 x 14 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน