0
คู่มือเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก วุฒิปริญญาตรี ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก วุฒิปริญญาตรี ล่าสุด ทั้งหลักสูตรการสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค ข. ครูผู้แลเด็ก
- ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บัญชีลักษณะงานปฏิบัติ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
- คำสั่งหัวหน้าคณรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู
- คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168970 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 202 x 283 x 15 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน