0
คู่มือเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ภาค ข.) ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ภาค ข.) ล่าสุด ทั้งหลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของนักวิชาการคลัง
- พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168925 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 207 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน