0
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหาการสอบในตำแหน่งนี้ พร้อมแนวข้อสอบอย่างตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหาการสอบในตำแหน่งนี้ พร้อมแนวข้อสอบตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย อัพเดท พรบ./พรก. กฏกระทรวง/ระเบียบ คำสั่ง สถ. และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้รับการเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรง ในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ก.พ. และส่วนท้องถิ่น จากประสบการณ์ผู้สอบบรรจุราชการ "ครั้งเดียวผ่าน" เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย
- แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
- แนวข้อสอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- แนวข้อสอบ พระราชกกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- จากประสบการณ์ผู้สอบบรรจุราชการ "ครั้งเดียวผ่าน"

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306607 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 21 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน